Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Φορολογικά – Φοροτεχνικά

  • Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής
  • Καθοδήγηση, μετά από μελέτη και ανάλυση, για τη σωστή επιλογή της νομικής μορφής κάθε νεοσύστατης επιχείρησης
  • Φορολογικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και πάντα σε απόλυτη εναρμόνιση με τους φορολογικούς νόμους
  • Διαρκή παρακολούθηση της πορείας των εργασιών της επιχείρησης και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων μετά από λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών δεδομένων
  • Άμεση και έγκυρη ενημέρωση για τις αλλαγές στη φορολογία
  • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων από το Υπουργείο Οικονομικών και εκπροσώπηση της επιχείρησης όπου απαιτείται
  • Χρήση στατιστικών και συγκριτικών στοιχείων με στόχο την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την πορεία εργασιών της επιχείρησης
  • Ανάπτυξη της διαδικασίας που απαιτείται, έτσι ώστε να ληφθούν όλες εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν την ταμειακή ρευστότητα (cash – flow) της επιχείρησης
  • Αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών ώστε να παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες στη διοίκηση της επιχείρησης
  • Ανάλυση – ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός κτλ) και ενημέρωση της διοίκησης και των μετόχων
Share